Kontakt oss, så finner vi en god løsning

Vi vil gjerne finne en god løsning sammen med deg. Kontakt oss på e-post, chat eller telefon. +47 51 30 20 40

Mottatt brev?

Nyttig å vite:

Hva er inkasso?

Inkasso er kort fortalt oppfølging av ubetalte fakturaer som ikke er betalt innen betalingsfristen og som dermed følges opp. Et selskap som ikke får betaling av tjeneste eller vare innen betalingsfristen fra sine kunder, kan kontakte et inkassobyrå for å få hjelp til å følge opp ubetalte regninger.
Alle inkassobyrå må ha tillatelse fra Finanstilsynet for å få lov til å drive med inkassovirksomhet og må følge inkassoloven.

Hvorfor får jeg inkasso?

Her er en rask gjennomgang av inkassoprosessen:

Faktura

En faktura er et dokument som stadfester et salg mellom en selger og en kjøper. Fakturaen utstedes av selgeren, og kjøperen får i oppdrag å betale denne. Fakturaen er en dokumentasjon av kjøperens betalingsforpliktelse og selgerens tilgodehavende.

Purrring
Hvis du ikke betaler en faktura innen betalingsfristen kan kreditor velge å sende deg en purring, men dette er ikke pålagt.

Inkassovarsel
Et inkassovarsel er et krav som må sendes før faktura overføres til inkasso, og skal ha minst 14 dagers betalingsfrist. Om man skal inkludere purregebyr kan varselet tidligst sendes 14  dager etter betalingsfristen på faktura.  Et inkassovarsel kan være eneste påminnelse etter forfall på opprinnelig faktura. Betaling etter forfall på inkassovarsel kan føre til at kostnader som inkassosalærer legges til kravet.

Betalingsoppfordring
Hvis inkassovarsel ikke betales overføres saken til inkasso. Betalingsoppfordring sendes skriftlig fra inkassobyrået med 14 dagers betalingsfrist. I brevet informeres det om grunnlaget for kravet, samt informasjon om klagemuligheter og videre saksgang. Betaling etter forfall kan føre til ytterligere inkassokostnader som legges til kravet.

Rettslige skritt
Rettslig tiltak settes i gang ved fortsatt manglende betaling, og kan medføre at saken sendes inn i rettsapparatet til rettslig innkreving hos namsmannen eller forliksrådet. I rettsapparatet vil ytterligere kostnader påløpe.

Betalingsanmerkning
En betalingsanmerkning er en registrering i et kredittopplysningsregister til mulige kredittgivere om at en person eller et firma har en ubetalt fordring mot seg. Fordringen kan bety manglende betaling etter en inkassosak, forliksdom, utlegg, lønnstrekk eller at personen eller foretaket er konkurs. Betalingsanmerkninger vil i de fleste tilfeller i stor grad svekke kredittverdigheten, ved en kredittsjekk til både personer og firmaer, slik at det vil være vanskelig å ta opp lån.

Forliksklage
En forliksklage er et rettslig skritt i en sivil sak. En part, som vil ha en sak behandlet i forliksrådet, må innlevere en forliksklage til forliksrådet. En dom i forliksrådet er rettskraftig når oppfyllelsesfristen er utløpt.

Begjæring om utlegg
Har kreditor tvangsgrunnlag for sitt krav så kan det sendes begjæring om utlegg til namsmannen. Utlegg kan tas i lønn, trygd, pant i eiendom eller andre eiendeler.

Tvangsdekning
Hvis kravet fortsatt ikke blir betalt kan kreditor kreve å få pengene gjennom tvangsdekning med tvangssalg av for eksempel eiendom. Det innebærer at pant i eiendom/løsøre utløses og blir tvangssolgt for å dekke det utbetalte kravet. Et tvangssalg medfører betydelige kostnader, men som oftest blir partene enige om en løsning slik at tvangssalget unngås.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler?

Hvis du ikke betaler og unnlater å informere oss vil inkassobeløpet øke. Det vil også kunne registreres en betalingsanmerkning på deg/dere. Tvangsinnkrevning vil kunne iverksettes fra vår side ved at saken sendes til Namsfogden. Dette kan føre til pant i bankkonto, trekk i lønn/trygd eller pant i eiendeler som eiendom og kjøretøy.